1. หลักการและเหตุผล

          จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการSME ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายและทำให้เกิดความเข้มแข็งจำเป็นจะต้องนำเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการซึ่งที่ผ่านมาสสว. ได้นำนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์ดังกล่าวมากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในปี 2560 โดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
           ภาครัฐจึงควรกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการให้กับ SME เน้นกลุ่มเครือข่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สสว. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในปี 2560 ในด้านต่างๆ และพัฒนาให้ผู้ประกอบการกลุ่มซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ให้สามารถรวมกลุ่มและได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น ในอันที่จะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าต่อไปอย่างยั่งยืน

  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายของโครงการที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้
          2.2 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายของโครงการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น
          2.3 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายของโครงการซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายและผลิตภัณฑ์ของไทย
          2.4 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการดำเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายของโครงการ

  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

          ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
          โดยมีกลุ่มเครือข่ายSMEเป้าหมายของโครงการดังนี้

           - เครือข่ายมะพร้าว
           - เครือข่ายกล้วย
           - เครือข่ายสมุนไพร
           - เครือข่ายมวยไทย
           - เครือข่าย Digital Content
           - เครือข่าย Food Truck

  4. พื้นที่ดำเนินการ

           ทั่วประเทศ

  5.  กิจกรรมของโครงการ