1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
ทั่วประเทศ
เครือข่ายรับผิดชอบ(ผู้กำกับติดตาม)
- เครือข่ายมะพร้าว
- เครือข่ายกล้วย
- เครือข่ายสมุนไพร
- เครือข่ายมวยไทย
- เครือข่าย Digital Content
- เครือข่าย Food Truck

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3182 Email : Suntaree@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางกฤติญา เทพสุทธิ์  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3293 Email : Krittiya@sme.go.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
Website :
Facebook :
 
   

  2. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ
เครือข่ายรับผิดชอบ
- เครือข่ายมะพร้าว
- เครือข่ายกล้วย
ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทวัน เกียรติสุทธากร  
เบอร์ติดต่อ : 086-988-7843 Email : Nanthawan@nfi.or.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี  
เบอร์ติดต่อ : 086-963-4983 Email : Weerasak@nfi.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล :  
เบอร์ติดต่อ: Email :
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 2113, 2119
โทรสาร :
Email : Nanthawan@nfi.or.th,Weerasak@nfi.or.th
Website : www.nfi.or.th
Facebook :
 

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ
เครือข่ายรับผิดชอบ
- เครือข่ายสมุนไพร
ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ  
เบอร์ติดต่อ : 081-347-7924 Email : Mano@rmutt.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ลานนท์  
เบอร์ติดต่อ : 087-106-8296 Email : Supot_l@rmutt.ac.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางวรสุดา พงศ์สร้อยเพ็ชร  
เบอร์ติดต่อ : 083-778-0905 Email : vorasuda_p@rmutt.ac.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-549-4004
โทรสาร :
Email :
Website :
Facebook :
 

  4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ
เครือข่ายรับผิดชอบ
- เครือข่ายมวยไทย
ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรียา เจตสรณ์  
เบอร์ติดต่อ : 089-221-2665 Email : patchareeyac@off.fti.or.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐยาน์ สินแสงวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ : 089-494-7123 Email : Nattayas@off.fti.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชเนตร วารีวนิช  
เบอร์ติดต่อ : 081-835-0602 Email : nuchchaneth.wa@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-345-1059
โทรสาร : 02-345-1108
Email : patchareeyac@off.fti.or.th
Website : www.smi.or.th
Facebook : smi:small&medium industrial institute
 

  5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ
เครือข่ายรับผิดชอบ
- เครือข่าย Digital Content
ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผกาทิพย์  พูลเกษม  
เบอร์ติดต่อ : 089-031-9166 Email : tacga@hotmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นายนพ ธรรมวานิช  
เบอร์ติดต่อ : 081-910-8545 Email : dharmavn@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธนี บานแย้ม  
เบอร์ติดต่อ : 086-828-7537 Email : tacga@hotmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 128/61 ชั้น 6 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-1293106
โทรสาร : 02-1293106
Email : tacga@hotmail.com
Website : www.tacga.net
Facebook : @tacga.thai
 

  6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ
เครือข่ายรับผิดชอบ
- เครือข่าย Food Truck
ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ : 084-527-1650 Email : Plawut@yahoo.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นายทินวัฒน์ แก้วสวี  
เบอร์ติดต่อ : 081-754-5444 Email : pong_envi@hotmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพรรณ สีจ่าย  
เบอร์ติดต่อ : 081-734-7157 Email : nu-keng@hotmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 02-2024532, 02-2024525
โทรสาร : 02-354-3272
Email :
Website : www.dip.go.th
Facebook :
Line :