1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564 โดยบูรณาการจัดทำแผนส่งเสริม SME ในการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมของรัฐที่ส่งเสริมใน ปี 2559 2560 และ 2561 ภายใต้การดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
           สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการSME ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ให้ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SME 4.0 และ สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และการรวมกลุ่มกิจการในภาคเกษตร ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จะดำเนินการพัฒนา กลุ่ม SME ทั่วไป และ กลุ่ม SME ภาคการเกษตร ซึ่งกลุ่ม SME ทั่วไป จะดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้มีความสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม และ การยกระดับธุรกิจ High Value และพัฒนากลุ่ม SME ภาคการเกษตร ให้เรียนรู้แนวทางรูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และจัดการธุรกิจภาคเกษตรเป็น Smart Farmer และการยกระดับธุรกิจ High Value และจัดทำแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึกและนำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME และโครงการต่างๆ ของ สสว.ต่อไป เชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา การนำงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป

  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0
          2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value
          2.3 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ

  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

          ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ เช่น กลุ่ม High Value (Agri Tech & Food Tech, Health Tech, Service Tech) /กลุ่ม Agriculture and Food /กลุ่ม Health and Wellness/ กลุ่ม Smart Device/ กลุ่มCreative and Cultural + High Value Service กลุ่ม Digital / Internet of Things (IOT) โดยมีคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

           3.1 เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร
           3.2 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเกษตรแปรรูป
           3.3 ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใด ๆ
           3.4 ผู้ที่ดำเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี
                     - มีสัญชาติไทยหรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
                     - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือระหว่างถูกดำเนินคดี
                     - กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
                     - เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

  4. พื้นที่ดำเนินการ

  5.  กิจกรรมของโครงการ