1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564 โดยบูรณาการจัดทำแผนส่งเสริม SMEs ในการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมของรัฐที่ส่งเสริมใน ปี 2559 2560 และ 2561 ภายใต้การดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย แผนฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน ปี 2562สสว.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ร่วมกับหน่วยงานในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ระบบภาษี จำนวนเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ทั้งภาคการผลิตภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตรจำนวน 8,800 ราย ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage)เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SMEs 4.0 และ สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและการรวมกลุ่มกิจการในภาคการเกษตร ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะดำเนินการพัฒนา กลุ่ม SMEs ภาคทั่วไป และกลุ่ม SMEs ภาคการเกษตร ซึ่งกลุ่ม SMEs ภาคทั่วไปจะดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้มีความสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมและ การยกระดับธุรกิจ High Value และพัฒนากลุ่ม SME ภาคการเกษตรให้เรียนรู้แนวทางรูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และจัดการธุรกิจภาคเกษตรเป็น Smart Farmer และการยกระดับธุรกิจ High Value และจัดทำแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึกและนำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และโครงการต่างๆ ของ สสว. ต่อไปเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา การนำงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ การตลาดนำการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสมอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป

  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SMEs 4.0
          2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value
          2.3 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ

  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการเกษตร จำนวน 4,400 ราย และผู้ประกอบการ SMEs ภาคทั่วไป จำนวน 900 ราย รวมทั้งสิ้น 4,400 ราย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

           3.1 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยังไม่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียน ไม่เกิน 3 ปี
           3.2 ผู้ประกอบการใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ในปี 2559 2560 และ 2561 และยังไม่เข้าสู่กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก (โดยมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
           3.3 SMEs ภาคการเกษตร และ SMEs ภาคทั่วไป
SMEs ภาคการเกษตร SMEs ภาคทั่วไป
ผู้เพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้ง การเลี้ยงสัตว์และการประมง ดังนี้
1. เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร
2. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ และต้องการจัดตั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
3. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
SMEs ทั่วไป เป็นภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ
2. วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. นักเรียนอาชีวะ/นักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่
4. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

  4. พื้นที่ดำเนินการ

  5.  กิจกรรมของโครงการ