1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรภร ขันธวงค์  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3282 Email : pattaraporn@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นายอัคเรศ เลาะวิถี  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3047 Email : akkarate@sme.go.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชนีกานต์ นาคบัว  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3175 Email : patchaneekan@sme.go.th
   

  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคทั่วไป)
11 จังหวัดประกอบด้วย
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณี  วงศ์ปัญญาดี  
เบอร์ติดต่อ: 0951341041 Email : supannee@kic.camt.info
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา วะระ  
เบอร์ติดต่อ: 0882239901 Email : warisara.w@kic.camt.info
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา จันทวี  
เบอร์ติดต่อ: 0826290210 Email : warisara@kic.camt.info
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (ชั้น 4)
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-920299 ต่อ 401, 402
โทรสาร : 053-941810
Email : supannee@kic.camt.info
Website : -
Facebook : startup บ้านเรา, KicCamt
(Knowledge and Innovation Center, CAMT)
 

  3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร)
11 จังหวัดประกอบด้วย
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรัญญา  สงวนวงศ์  
เบอร์ติดต่อ: 0898518591 Email : sarinyagoi@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงคราญ มหาวัง  
เบอร์ติดต่อ: 0956788959 Email : m.nongkran@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นายอังคาร โภคารัตน์  
เบอร์ติดต่อ: 0828975780 Email : angmaster01@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053875643
โทรสาร : 053875641
Email : sarinyagoi@gmail.com
Website : www.iqs.mju.ac.th
Facebook : IQS Maejo
 

  4. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร, SME ภาคทั่วไป)
7 จังหวัดประกอบด้วย
2 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (เพชรบูรณ์ สุโขทัย)
4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)
1 จังหวัดภาคกลางตอนบน2 (ชัยนาท)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส ประกอบไวทยกิจ  
เบอร์ติดต่อ: 097-9694093 Email : heinznaphat@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพนธ์ กล้าหาญ  
เบอร์ติดต่อ: 082-4019875 Email : timerza@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นายณพล อนุตตรังกูร  
เบอร์ติดต่อ: 081-9624684 Email : napon68@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 063-1105658, 097-9694093
โทรสาร :
Email :
Website : www.na.mahidol.ac.th/startup
Facebook : Start up มหิดล
 

  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร, SME ภาคทั่วไป)
25 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครฯ
4 จังหวัดภาคกลางตอนบน1 (นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี)
3 จังหวัดภาคกลางตอนบน2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)
4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)
4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 (ประจวบฯ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
4 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา เชิดชูงาม  
เบอร์ติดต่อ: 085-5057465 Email : s.cherdchoongam@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-3011415 Email : itthipol.n@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000
โทรสาร : 02-556-1306
Email : startup.kmutnb@gmail.com
Website :
Facebook : Kmutnb Start
 

  6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ
14 จังหวัดประกอบด้วย
4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี)
5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ดร.ดรณีกร สุปันตี  
เบอร์ติดต่อ: 089-6159151 Email : daraneekorn.s@psu.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ  
เบอร์ติดต่อ: 063-5516265 Email : suphitcha.ek@psu.ac.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 074-287959
โทรสาร :
Email : psustartup2561@gmail.com
Website :
Facebook : PSU Start Up 2561
Line : @PSUStartup2561
 

  7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัดประกอบด้วย
3 จังหวัดอีสานตอนล่าง1 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
4 จังหวัดอีสานตอนล่าง2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
1 จังหวัดอีสานตอนกลาง (ร้อยเอ็ด)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ จันทร์ชื่น  
เบอร์ติดต่อ: 086-2525485 Email : unicorn_ton@hotmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ดา อุระ  
เบอร์ติดต่อ: 086-4732788 Email : sakda.u@ubu.ac.th
3. ชื่อ-นามสกุล : กนิษฐา จันทพันธ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-6171821 Email : jkanitthalee@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-433456
โทรสาร : 045-433456
Email : unicorn_ton@hotmail.com
Website : www.nesp.ubu.ac.th
Facebook : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

  8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พื้นที่รับผิดชอบ (xxxxx)
12 จังหวัดประกอบด้วย
5 จังหวัดอีสานตอนบน1 (เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี)
3 จังหวัดอีสานตอนบน2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
3 จังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม)
1 จังหวัดอีสานตอนล่าง1 (ชัยภูมิ)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ: 089-4947123 Email : nattayas@off.fti.or.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัญญานุช พงศ์เจริญพิทย์  
เบอร์ติดต่อ: 062-8264251 Email : chanyanuchp@off.fti.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอักษรามญชุ์ พัฒน์ธนาโอฬาร  
เบอร์ติดต่อ: 094-6434308 Email : aksaramonp@off.fti.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-345-1024
โทรสาร : 02-345-1108
Email : smi.startup2018@gmail.com
Website : www.smi.or.th
Facebook : smi:small&medium industrial institute