ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 3 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2
ความพร้อมในการร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3
แบบประเมินศักยภาพ
ส่วนที่ 2 ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 1-2 วัน)
2. พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. พร้อมให้ทีมที่ปรึกษาเข้าพบ ณ สถานที่ผลิต
4. พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตามคำแนะนำ
5. พร้อมออกงานแสดงสินค้า/จำหน่ายสินค้า
6. พร้อมดำเนินการจดทะเบียนที่บ่งบอกว่าเป็นภาษีสำหรับการประกอบธุรกิจ