ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 3 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2
ความพร้อมในการร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3
แบบประเมินศักยภาพ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินศักยภาพ (Self Assesment)
ก. ความเข้มแข็งของกิจการ/กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน
        1. สถานะของของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                 
                 
                 
        2. จำนวนปีที่ดำเนินงาน 
                 
                 
                 
        3. ระบบบัญชีและการเงิน  
             3.1 ทุนของกิจการ/กลุ่ม  
                 
                 
                 
             3.2 แหล่งที่มาของทุน  
                 
                 
                 
             3.3 ระบบการบันทึกบัญชี  
                 
                 
                 
        4. โครงสร้างการบริหารงานของกิจการ/กลุ่ม  
             4.1 การบริหารจัดการ  
                 
                 
                 
             4.2 ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
                 
                 
                 
             4.3 ระบบเครือข่าย  
                 
                 
                 
             4.4 ภาวะการเป็นผู้นำ  
                 
                 
                 
ข. ผลิตภัณฑ์
        1. ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต  
             1.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่ได้จากท้องถิ่น  
                 
                 
                 
             1.2 ที่มาของแรงงาน  
                 
                 
                 
             1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                 
                 
                 
        2. การผลิต  
             2.1 คุณภาพของแหล่งผลิต/ สถานที่ผลิต/ อุปกรณ์และเครื่องมือ  
                 
                 
                 
             2.2 การพัฒนาแบบสินค้าในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงสินค้า  
                 
                 
                 
             2.3 คุณภาพสินค้า สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ  
                 
                 
                 
             2.4 การจัดการด้านกระบวนการผลิต 
                 
                 
                 
        3. การตลาด  
             3.1 แหล่งจำหน่ายสินค้า  
                 
                 
                 
             3.2 ความต่อเนื่องของตลาด  
                 
                 
                 
             3.3 การกำหนดราคาสินค้า  
                 
                 
                 
             3.4 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์  
                 
                 
                 
             3.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์  
                 
                 
                 
             3.6 ความสามารถในการสร้างกำไรของกลุ่ม