1.หลักการและเหตุผล

           ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นผ่านทั้งด้านความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร หรืออาหารถิ่น เนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนารูปลักษณ์ให้สวยงามดึงดูดตาและยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณประโยชน์ให้เกิดเป็นกระแสความนิยมจนสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มากนัก นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นผลิตสินค้าโดยไม่ศึกษาความต้องการ รสนิยมของผู้บริโภครวมถึงแนวโน้มของกระแสนิยม(Trend )ของกลุ่มผู้บริโภคด้วย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง จนกระทั่งสามารถขยายฐานการตลาดให้เติบโตเป็นเชิงพาณิชย์ จนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างกว้างขวาง
            ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความน่าสนใจทั้งด้านรูปลักษณ์ความสวยงาม ตลอดจนอรรถประโยชน์ในการใช้สอย รสชาด จนสามารถเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถผลิตขายในเชิงพาณิชย์ได้ ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเพราะขาดการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน รวมถึงอาจเป็นเพราะไม่ได้มีการวิเคราะห์ตลาดก่อน จึงส่งผลต่อการรับรู้ (Awareness) และความสนใจ (Interested) ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ไม่แรงพอที่จะก่อให้เกิดความอยากลองซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นนั้น
           เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่ม Regular และ Turn Around ในกลุ่มสินค้าอาหารถิ่น เครื่องสำอาง และสมุนไพร โดยเน้นความสำคัญที่ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf life) การออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์ สามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าแล้ว ยังมีการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไปเปิดตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

  2.วัตถุประสงค์

           2.1 เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารถิ่น สมุนไพร และเครื่องสำอาง ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย จนสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยที่สินค้ายังสามารถคงอัตลักษณ์ของถิ่นกำเนิดและมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาด
           2.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และสร้างความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
           2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษายาวนานพอ (ด้าน Shelf life/ Design /Packaging) ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
           2.4 เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SME

  3.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

           ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่ม อาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอางค์

  4.พื้นที่ดำเนินการ

           ทั่วประเทศ